Öğrenci Toplulukları Yönergesi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

 

AMAÇ

 

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının kuruluş ve işleyiş esaslarını belirlemektir.

 

DAYANAK

 

Madde 2- Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 47. maddesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

 

Madde 3- Bu yönergede kullanılan;

· Topluluk : Bu yönerge uyarınca oluşturulan öğrenci topluluklarını,

· Yürütme Kurulu : Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi'nden sorumlu Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Rektör tarafından topluluk ilgi alanından seçilmiş iki öğretim elemanından oluşan kurulu,

· Daire Başkanlığı : Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,

· Koordinatör : Topluluğun tüm faaliyetlerinden Yürütme Kurulu nezdinde sorumlu öğretim elemanını,

· Kurucu Üye : Topluluk kurmak üzere müracaat eden en az 10 öğrenciyi,

· Aktif Üye : Topluluk çalışma gruplarında görev ve sorumluluk alacak ve üye kayıt defterinde kayıtlı öğrencileri,

· Doğal Üye : Mesleki topluluğun alanındaki bütün öğrencileri ifade eder.

 

KAPSAM

 

Madde 4- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Toplulukları; mesleki bilinçlenme, kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda çalışma yapmak üzere kurulur. Üniversite bünyesinde yer alan faal bölüm ve programlara kayıtlı her öğrenci kendi mesleki topluluğunun doğal üyesidir.

 

KURULUŞ

 

Madde 5- Topluluk kurmak isteyen en az 10 öğrenci bu taleplerini, topluluk faaliyetlerinin sorumluğunu üstlenecek olan koordinatörünün üst yazısı ile Yürütme Kuruluna iletir.

 

Madde 6- Öğrencilerin topluluk kurma talepleri, Yürütme Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır.

 

İŞLEYİŞ

 

Madde 7-

· Toplulukların yıllık faaliyet programları Kasım ayı sonuna kadar Daire Başkanlığına iletilir. Topluluk faaliyetleri Yürütme Kurulu Kararı ile işlerlik kazanır.

· Topluluklar, Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda ilgili koordinatörün ve Daire Başkanlığının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

· Çalışmaları organize etmek üzere aktif üyeler kendi aralarından bir başkan ve iki yardımcı seçerler. Seçilen başkan ve yardımcıları iki kereden fazla seçilemezler.

· Topluluk; faaliyetlerinin koordinatörlüğünü yapacak öğretim elemanını kendisi belirler.

· Topluluklar faaliyet alanlarıyla ilgili alt çalışma grupları oluşturabilirler.

· Topluluklar her öğretim yılı başında koordinatörün ve aktif üyelerin çoğunluğunun katılımıyla geçmişteki ve gelecekteki faaliyetleri konusunda bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaparlar. Bu toplantıda başkan ve yardımcılarının seçimi yapılır. Yürütme Kurulu bu toplantılarda gözlemci bulundurabilir.

· Bir eğitim-öğretim yılı hiçbir faaliyette bulunmayan topluluk Yürütme Kurulu kararı ile feshedilebilir.

· Yürütme Kurulu kararı ile işlerlik kazanan faaliyetlere ilgili birimler gerekli desteği sağlarlar.

 

 

 

ÜYELİĞE KABUL VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

Madde 8- Mesleki toplulukların doğal üyeleri istedikleri zaman aktif üyeliğe kayıt yaptırabilirler. Ancak; Üniversitenin diğer bölüm ve programlarına kayıtlı öğrencilerin herhangi bir mesleki topluluğa aktif üyelik talepleri topluluk başkanı ve yardımcılarının kararıyla

kesinleşir. Üyelikten çıkarılma Yürütme Kurulu Kararıyla mümkündür.

 

Madde 9- Başkan ve başkan yardımcısı seçiminde aday olacak öğrencide;

· Siyasi partilere kayıtlı bulunmaması,

· Disiplin cezası almamış ve adli sicilinin temiz olması,

· Öğrencilik süresinin yasal süresini aşmamış olması,

şartları aranır.

Seçimde aday olacak öğrenciler bu şartlara ilişkin belgeleri Daire Başkanlığına vermek zorundadır.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Madde 10- Topluluk yönetimi, üye kayıt defteri ve her türlü faaliyetin mahiyeti, alt sorumluları ve katılımcıları konusunda karar defteri tutmakla yükümlüdür.

 

Madde 11- Toplulukların başkan, yardımcı ve aktif üyeleri kendilerine tahsis edilen mekanların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasından azami düzeyde sorumludurlar. Kamu malına zarar verenler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer cezai müeyyideler uygulanır.

 

Madde 12- Bu yönergede yer almayan ve hükme bağlanmayan hususlar hakkında karar alma yetkisi Yürütme Kuruluna aittir.

 

DENETİM

 

Madde 13- Toplulukların denetimi Yürütme Kurulunun verdiği yetkiyle Daire Başkanlığınca yapılır.

 

Geçici Madde 1- Üniversitede halen faaliyette bulunan topluluklar faaliyetlerini bu yönerge esaslarına göre düzenlerler ve bu yönergede belirtilen sorumlulukları yerine getirirler.

 

Geçici Madde 2- Kuruluşlarını bu yönerge esaslarına göre düzenlemeyen öğrenci girişimleri öğrenci topluluğu olarak değerlendirilmez.

 

Geçici Madde 3- Mevcut Topluluklar, koordinatörlerini en geç 15 Kasım 2003 tarihine kadar Yürütme Kuruluna bildirmek zorundadırlar.

 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

Madde 14- Bu yönerge hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Madde 15- Bu yönerge Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

İletişim

Telefon : 0(252) 211 1161

Fax       : 0(252) 211 1162

E-posta : sks@mu.edu.tr

Öğrenci Toplulukları
Yukarı Çık